За събитието

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2017/2018г. - ПРИКЛЮЧИ!

05.12.2017 - 31.01.2018

 

Oдобрените аптеки като бази за преддипломен стаж на студенти по фармация випуск 2017/2018г. са публикувани в раздел "Програма"

 

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж за учебната 2017/2018 година на студенти в ПН "фармация" с ОКС "магистър" и на база на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна, Факултет по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски", БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Аптеката (търговецът на дребно на лекарствени продукти) да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;

2. Дейностите в аптеката и провеждането на преддипломния стаж да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС;

3. Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности:

  • Да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи;
  • Да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК;
  • Да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
  • Да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
  • Да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа на английски език.                

4. Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности;

5. Да се определи магистър-фармацевт, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;

6. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на БФС;

7. Контролът върху провеждането на стажа да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно се отчита съгласно указанията на съответния фармацевтичен факултет.

 

Класирането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности посочени в т.3, извършвани от аптеката.

 

ВАЖНО !

- Собствениците на аптеки, които кандидатстват за определяне на бази за преддипломен стаж на студенти по фармация, с акта на регистрация, доброволно се съгласяват обектите да бъдат посещавани от представители на БФС, ФФ и ФХФ, с цел установяване на съответствието с гореописаните правила за времето на провеждане на стажантската програма в рамките на работното време на аптеката.

- При отказ за допускане на представители на БФС, ФФ и ФХФ до базите за преддипломен стаж или в случай на установяване на несъответствие с посочените условия, аптеките няма да бъдат допускани за бази за обучение за следващите 3 години.

- При установяване на несъответствия, засягащи програмата за провеждане на преддипломен стаж на студентите, БФС ще информира ръководителя на стажа към съответния Фармацевтичен факултет. При съществени несъответствия и решение на университета, стажът може да не бъде зачетен.

 

Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 05.12.2017г. до 30.01.2018г.

 

В случай, че желаете да се включите в кампанията, моля, попълнете регистрационната форма в сайта или натиснете ТУК