За събитието

КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2021/2022г.

01.12.2021 - 31.01.2022

 

 

Провеждането на шестмесечен преддипломен стаж в аптека е основно изискване за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) в професионално направление (ПН) фармация, съгласно Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и Директива 2013/55/ЕО за нейното изменение, както и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър", приета с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2005 г.

Провеждането на преддипломен стаж в аптеката и статута на стажант фармацевтите са уредени съгласно чл.22, ал.5 на Наредба 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на Министъра на здравеопазването и Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите на Български фармацевтичен съюз.

 

Във връзка с провеждането на преддипломен стаж за учебната 2021/2022 година на студенти в ПН "фармация" с ОКС "магистър" и на база на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичен факултет към Медицински университет – гр. София, Медицински университет – гр. Пловдив, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна, Медицински университет – гр. Плевен, Факултет по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски", БФС стартира кампания за набиране на учебни бази (аптеки) за провеждане на преддипломния стаж.

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на следните критерии:

1. Аптеката (търговецът на дребно на лекарствени продукти) да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;

2. Дейностите в аптеката и провеждането на преддипломния стаж да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС;

3. Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности:

  • Да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи;
  • Да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК;
  • Да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
  • Да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура;
  • Да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа на английски език.                

4. Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности;

5. Да се определи магистър-фармацевт, от персонала на аптеката, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа;

6. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на БФС;

7. Контролът върху провеждането на стажа да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно се отчита съгласно указанията на съответния фармацевтичен факултет.

 

Подреждането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности посочени в т.3, извършвани от аптеката.

 

ВАЖНО!

- Собствениците на аптеки, които кандидатстват за определяне на бази за преддипломен стаж на студенти по фармация, с акта на регистрация, доброволно се съгласяват обектите да бъдат посещавани от представители на БФС, ФФ и ФХФ, с цел установяване на съответствието с гореописаните правила за времето на провеждане на стажантската програма в рамките на работното време на аптеката.

- При отказ за допускане на представители на БФС, ФФ и ФХФ до базите за преддипломен стаж или в случай на установяване на несъответствие с посочените условия, аптеките няма да бъдат допускани за бази за обучение за следващите 3 години.

- При установяване на несъответствия, засягащи програмата за провеждане на преддипломен стаж на студентите, БФС ще информира ръководителя на стажа към съответния Фармацевтичен факултет. При съществени несъответствия и решение на университета, стажът може да не бъде зачетен.

 

ЗА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ!

Бихме искали да ви обърнем специално внимание, че в помощ на магистър-фармацевтите ръководители и ментори на преддипломния стаж е разработено "Ръководство за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация"

Настоящото ръководство е изготвено за проследяване и документално отразяване на най-важните аспекти на професионалната практика по време на преддипломния стаж.

 

Единствено магистър-фармацевт, изпълняващ изискванията на ръководството може да кандидатства за акредитация като форма на продължаващо обучение ръководенето на преддипломния стаж на стажанти и да получи кредитни точки в Категория Г, съгласно Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите в България.

 

Молбата за акредитация трябва да бъде изпратена от ръководителя на стажанта не по-късно от 30 /тридесет/ работни дни след приключване на стажа на е-mail: office@bphu.bg или stefan.balkanski@bphu.bg. Към нея трябва да бъдат изпратени следните приложения:

1. Копие от писмото – направление за стаж, издадено от академичните звена.

2. Сканирана книжка за успешно проведения стаж.

3. Сканирано Приложение № 2 от Ръководството за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж.

 

Комисията по качество на БФС ще акредитира като Продължаващо обучение наставничеството на стажанти само при изрядно изпратени молба и приложенията към нея, както следва:

10 /десет/ кредитни точки се акредитира наставничеството на стажант-фармацевт;

3 /три/ кредитни точки се акредитира наставничеството на помощник-фармацевт.

 

Срокът за записване от страна на желаещите аптеки от цялата страна е от 01.12.2021г. до 31.01.2022г.

 

В случай, че желаете да се включите в кампанията, моля, попълнете регистрационната форма в сайта или натиснете ТУК